KientrucVking's Avatar

KientrucVking

Member since October 17, 2023

"Ki?n t?o h?nh phúc là m?t hành trình. VKING k? v?ng t?o ra ngôi nhà không ch? ?? ?, mà còn có vai trò nh? m?t b?o tàng ký ?c, n?i các thành viên trong gia ?ình có th? cùng nhau d?ng xây, ki?n t?o và hoài ni?m nh?ng kho?nh kh?c c?a cu?c ??i.

Address: 15-1/3 V? Tr?ng Khánh, Ph??ng M? Lao, Qu?n Hà ?ông, Hà N?i, Vi?t Nam

Phone: 0789996000 - 0822008080

Website: https://vking.vn/

Pinterest: https://www.pinterest.com/kientrucvking/

Facebook: https://www.facebook.com/Vkingjsc

Instagram: https://www.instagram.com/kientrucvking/

Youtube: https://www.youtube.com/@KientrucVking

Tiktok: https://www.tiktok.com/@kientrucvking

#Vking"

Favorite Files

© 1998-2024 BetaNews, Inc. All Rights Reserved. Privacy Policy.