dongphuccom99's Avatar

dongphuccom99

Member since October 10, 2023

Chúng tôi ph?c v? h?n 200 s?n ph?m ??ng ph?c thông d?ng cho các cá nhân, doanh nghi?p - Chuyên Gia ??ng Ph?c luôn ???c kh?ng ??nh là công ty hàng ??u t?i Vi?t Nam trong l?nh v?c t? v?n, thi?t k? và s?n xu?t ??ng ph?c áo thun nhân viên, ??ng ph?c v?n phòng công s?, ??ng ph?c công nhân x??ng nhà máy, ??ng ph?c nhà b?p, ??ng ph?c nhà hàng, ??ng ph?c khách s?n, ??ng ph?c b?nh vi?n, m? nón, túi v?i không d?t, túi v?i b? canvas, balo túi xách quà t?ng,... Ba?n la? ng???i tr??c tiê?p ???t may ?ô?ng phu?c cho công ty, b?n ?ã nh?n nhi?u s? phàn nàn c?a ??ng nghi?p v? vi?c ??ng ph?c m?c không v?a, b? r?ng, ch?t, dài, ng?n, hay dê? nh?n, no?ng,…? B?n mu?n ti?t ki?m th?i gian và công s?c cho vi?c ti?m kiê?m nha? cung câ?p ?ô?ng phu?c m??i? B?n mu?n cho công ty mình có hình ?nh chuyên nghi?p h?n? Hay ba?n ?ang muô?n ti?m mô?t công ty có ?? n?ng l?c ??n t?n n?i may ?o cho t?ng nhân viên? Ha?y ?ê? Chuyên Gia ?ô?ng Phu?c hô? tr?? ba?n x?? ly? ca?c vâ?n ?ê? trên!

14 Tr?n T?n, ph??ng Tân S?n Nhì, qu?n Tân Phú, Tp H? Chí Minh, Vi?t Nam

0909 15 12 90

700000

May ??ng ph?c

https://chuyengiadongphuc.com/

https://g.page/chuyen-gia-dong-phuc?share

https://www.twitch.tv/dongphuccom99/about

https://www.tumblr.com/blog/dongphuccom99

https://www.youtube.com/@dongphuccom99/about

https://www.reddit.com/user/dongphuccom99

https://www.pinterest.com/dongphuccom99/

Favorite Files

© 1998-2024 BetaNews, Inc. All Rights Reserved. Privacy Policy.