taminotangcan's Avatar

taminotangcan

Member since January 23, 2022

CÔNG TY C? PH?N KENTADO - Tamino – Viên u?ng T?ng cân Th?o d??c
??a ch?: Royal Building, 225 Nguy?n Xí, P13. Q. Bình Th?nh, Tp HCM
?i?n tho?i: 0902 52 52 43 – 0932 60 60 94 - 096 446 0846
Email: kentadovietnam@gmail.com
Mã s? doanh nghi?p: 0313751540 do S? K? ho?ch ??u t? HCM c?p ngày 13 tháng 04 n?m 2016
Website: https://tamino.vn/
#tamino #tangcan #thuoctangcan

Favorite Files

© 1998-2024 BetaNews, Inc. All Rights Reserved. Privacy Policy.