temnhanbaominh's Avatar

temnhanbaominh

Member since September 1, 2022

Ng??i qu?n lý và xây d?ng n?i dung, hình ?nh, thi?t k? cho website temnhanbaominh.com. Là s?n ph?m thu?c quy?n s? h?u c?a Tem Nhãn B?o Minh - Công ty chuyên thi?t k?, in tem nhãn t?i Bình D??ng uy tín
Tham kh?o thêm bài vi?t t?i: https://temnhanbaominh.com/author/natafu
??a ch?: K17, ???ng NK5, P Th?i Hòa, B?n Cát, Bình D??ng
Hotline: 0931 216 259
Mail: bm.labeling@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/temnhanbaominh
youtube: https://www.youtube.com/...CtZoBq2YDsMmaM03S3SnaWA
https://temnhanbaominh.com/author/natafu
https://www.facebook.com/temnhanbaominh
https://www.youtube.com/...CtZoBq2YDsMmaM03S3SnaWA

Favorite Files

© 1998-2024 BetaNews, Inc. All Rights Reserved. Privacy Policy.