thangvicom's Avatar

thangvicom

Member since August 13, 2021

Th??ng Vi la? mô?t marketer be?n duyên v??i SEO & Digital Marketing t?? 2016 va? nhâ?n ra la?m tiê?p thi? sô? la? ?am mê cu?a cuô?c ???i mi?nh. V??i thê? ma?nh vê? SEO & Digital Marketing, Tra?i nghiê?m ng???i du?ng(User eXperience) va? Tiê?p thi? theo d?? liê?u (Data-driven) mi?nh hy vo?ng thông qua blog ca? nhân co? thê? truyê?n ????c kiê?n th??c va? kinh nghiê?m cu?a mi?nh ?ê?n v??i ca?c ba?n tre?.
Website : http://thangvi.com/

Favorite Files

© 1998-2022 BetaNews, Inc. All Rights Reserved. Privacy Policy.