thietbibepmita's Avatar

thietbibepmita

Member since December 4, 2023

https://thietbimita.com/
Công ty TNHH Thi?t B? Mita Mita là c?a hàng tr?c tuy?n máy móc công nghi?p, thi?t b? x? lý th?c ph?m và ph? linh ki?n thay th?. Trong b?p công nghi?p, b?p nhà hàng, quán ?n, quán cà phê, quán bar, c?a hàng gi?t ?i…
Website: https://thietbimita.com/
Email: info@thietbimita.com
Hotline: 098 609 0405
??a ch?: B40 ???ng 4A, Ph??ng Tân H?ng, Qu?n 7, Thành ph? H? Chí Minh
https://thietbimita.com/

Favorite Files

© 1998-2024 BetaNews, Inc. All Rights Reserved. Privacy Policy.