tudongcongnghiep's Avatar

tudongcongnghiep

Member since December 29, 2023

https://thietbimita.com/tu-dong-cong-nghiep/
T? ?ông Công Nghi?p c?a Mita ???c thi?t k? ?? ?áp ?ng nhu c?u l?n v? b?o qu?n th?c ph?m trong các nhà hàng, khách s?n
https://thietbimita.com/...cap-hoshizaki-ftw-70ls4/
V?i dung tích r?ng l?n và công ngh? làm l?nh tiên ti?n, t? gi? cho th?c ph?m luôn t??i ngon
https://thietbimita.com/...inh-1d-df-sm-ev-berjaya/
B40 ???ng 4A, Ph??ng Tân H?ng, Qu?n 7, TP. H? Chí Minh
https://thietbimita.com/...h-hrf-148ma-s-hoshizaki/
https://thietbimita.com/...ong-berjaya-3d-d2c1f-sm/
https://thietbimita.com/...-berjaya-bs2dcf5-z-1-5m/
https://thietbimita.com/...er-freezer-5-khay-kda05/
https://thietbimita.com/...-inox-kuf15-2-turbo-air/
https://thietbimita.com/...rt-96ma-s-dung-tich-lon/
https://thietbimita.com/...c-0515-kinh-cong-sanden/
https://thietbimita.com/...inh-berjaya-2d-df-sm-ev/
https://thietbimita.com/...h-dung-turbocool-urf-1g/
https://thietbimita.com/...f-1005-sanden-intercool/
#tudongcongnghiep #tudongcongnghiepmita #tudongcongnghiepcanhkinh #tudongcongnghieptrungbay

Favorite Files

© 1998-2024 BetaNews, Inc. All Rights Reserved. Privacy Policy.